COOKING CLASS – BÉ GLOBAL ECOKIDS HỌC LÀM BÁNH CÁ SỮA CHUA – FISH POND SNACK