THAM QUAN NÔNG TRẠI ONG VÀNG – CƠ SỞ 1: CITYLAND – GÒ VẤP